Хуманост

Ц.С.И. Надеж

Центар за Социјални Иницијативи - Надеж е невладина организација, која што се стреми за социо-економска интеграција на маргинилизираните заедници, со фокус на Ромска младина, преку едукативна поддршка, помош при искажување на нивните социјални права и промоција на мирен соживот.