Секој Студент

Мисијата на Секој студент е да помогне во развојот на идните водачи на општеството. Нашата цел е лична изградба на секој студент во Македонија во четирите области: интелектуално, социјално / емоционално, духовно и физички. Ова е посебно важно за студентите затоа што тие, како идни водачи, се ностители на товарот на општеството и неопходно е да се развиваат во сите овие области.

Дознај повеќе на


https://www.facebook.com/sekojstudent

Апликацијата е испратена!
Настана грешка при испраќање, обидете се повторно