Животни

Кане Корзо

Кане Корзо е граѓанска иницијатива, структура, односно иницијатива организирана од самите граѓани по хоризонтала. Граѓаните даваат предлози, сугестии, иницијативи, идеи, а преку одреден дежурен тим од оснивачите, тие идеи се собираат, подредуваат, категоризираат и преку организиран внатрешен и надворешен систем се ставаат на увид кај граѓаните за проверка, преку дискусија и дебата за потребни дејствија, приоритети и следни акции.